C# Operatörler – III


Mantıksal Operatörler

&& (Mantıksal VE) Operatörü
Mantıksal VE işleminin her iki operanda göre ürettiği değerler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

1.Operand 2.Operand Sonuç
True True True
True False False
False True False
False False False

Aşağıda bazı mantıksal Ve işlemleri ve sonuçları görülmektedir.

  • bool b1=35<10 && 10==50; b1 → false
  • bool b2=35>10 && 10!=50 ; b2 → true
  • bool b3=14.6f>10f && 0!=100; b3 → true

|| (Mantıksal VEYA) Operatörü
Mantıksal VEYA işleminin her iki operanda göre ürettiği değerler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

1.Operand 2.Operand Sonuç
True True True
True False True
False True True
False False False

Aşağıda bazı mantıksal VEYA işlemler ve sonuçları görüşmektedir.

  • bool b1=35<10 || 10==50; b1 → false
  • bool b2=35>10 || 10!=50; b2 → true
  • bool b3=14.6f>10f || 0!=00; b3 → true

! (Mantıksal Değil) Operatörü (NOT)
Eğer operand true ise ! operatörünün üreteceği değer false, operand false ise ! operatörünün üreteceği değer true’dur.

  • bool b1=!(35>10); b1 → false
  • bool b2=!(10==50); b2 → true

Bitsel Operatörler (Buraya daha sonra değiceğim yazacağım kodlarda)

Atama ve İşlemli Atama Operatörleri

=(Atama) Operatörü
Bir değişkene herhangi bir değer atamak için kullanılır. Aşina olduğumuz bir operatör. Bilmeniz gereken en önemli nokta = operatörünün atama işlemini yaptığı değeri üretmesidir. Aşağıdaki ifade bu yüzden geçersizdir.
byte b=7, a=1, c;
(c=a)=b;  //Hatalıdır çünkü sonuç 1=b olacaktır buda yanlıştır.

İşlemli Atama Operatörleri
*=, /=, +=, -=, &=, ^=, |= gibi operatörler işlemli atama operatörleridir. Kullanımı;
a=a+b; yerine a+=b;
a=a/b; yerine a/=b;
a=a^b; yerine a^=b;

ifadelerini kullanabiliriz.

Özel Amaçlı Operatörler

?: Operatörü (Tenary Operator)
Bu operatör C#’ta 3 operand alan tek operatördür. Daha sonra yazacağım if-else yapı bloklarının yaptığı işe benzer bir iş yapmaktadır. “koşul ? doğru_değer : yanlış değer”

protected void btnYaz_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi;Convert.ToInt32( txtveri.Text);
string str = “kalem”;
str = str + (sayi == 1 ? ” ” : “ler”);
this.Page.Response.Write(str);
}

Bir sonraki yazım Akış Kontrol Mekanızmaları Üzerine Olacak yani if, switch, for, while gibi

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: